Deklaracja dostępności Strony informacyjnej Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych

Bielański Integrator Przedsiębiorczych, Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjnej Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Nie dotyczy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Dojście/dojazd:
Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Metro Stare Bielany, przystanki autobusowe Metro Stare Bielany 01-05;
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnością;

Wejście dostępne: wejścia do budynku od al. Zjednoczenia;
Obsługa mieszkańca odbywa się na: parter, 1. piętro;

Dostosowanie budynku:
Winda;
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością: parter po prawej stronie od wejścia I piętro po lewej stronie od wejścia;

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych:
parter po lewej stronie od wejścia A;
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 224434702;

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona jest sukcesywnie udoskonalana pod kątem dostępności.

Inne informacje i oświadczenia


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny : 22 442 47 02 lub mailowy: bielany.integrator@um.warszawa.pl